Kontaktujte nás

Mobil

+420 777 294 933 (Mobil)

Obchodní podmínky

img
section-cc54ef4

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky dodávek výrobků a jejich montáže obchodní společností Urman Professional s.r.o., se sídlem Suché 47, 415 01 Modlany, obchodní kancelář: Pražská 39 44001 Dobroměřice, IČ: 28274679, zapsané v obchodním rejstříku C 34673 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „dodavatel“). VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo nebo objednávky uzavírané mezi dodavatelem (zhotovitelem) a zákazníkem (dále jen „objednatel“), - dále jen „smlouva“. VOP jsou vydány dodavatelem s účinností od 15. března 2008 ve smyslu ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.

Předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem na straně jedné a objednatelem (osoba uvedená ve smlouvě) na straně druhé, je výroba a dodávka, resp. výroba, dodávka a montáž zboží, v tom provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno v technické a rozměrové příloze smlouvy (výpis zboží). V případě nestandardního požadavku si dodavatel vyhrazuje právo zadat výrobu alternativnímu dodavateli. Všechny položky jsou specifikovány při pohledu zevnitř. Objednatel je povinen souhlas s touto specifikací stvrdit svým podpisem. Jejím potvrzením podpisy obou smluvních stran se tato specifikace stává nedílnou součástí smlouvy a pro obě smluvní strany je závaznou.
Na základě smlouvy se dodavatel zavazuje zhotovit a předat objednateli kompletní a do řádného užívání schopné dílo dle předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje dále dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo převzít a uhradit za ně cenu dle smlouvy o dílo.
Dodavatel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dodavatel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli dodavatele (vyšší moc apod.) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany objednatele, v důsledku kterých se stane provedení díla dočasně nemožné, prodlužuje se termín provedení díla o toto období. V případě, že si objednatel dodatečně po uzavření smlouvy objedná jakoukoli změnu, úpravu či rozšíření díla, smluvní strany o této skutečnosti sepíší písemný změnový list. V případě, že po uzavření smlouvy (při nebo před zahájením provádění díla) vyjdou najevo nové objektivní skutečnosti, které si vynutí změnu ceny díla či vícenáklady na provedení díla, a které nastaly nezávisle na vůli dodavatele, a které dodavateli nebyly a nemohly být známy při uzavírání smlouvy, je objednatel povinen potvrdit dodavateli změnový list reflektující tyto skutečnosti. V případě, že se objednatel nedohodne s dodavatelem na podmínkách změnového listu, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Oběma stranami potvrzený změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy, který ji v příslušném ujednání nahrazuje či doplňuje. Písemná forma a potvrzení změnového listu je zachována, pokud je změnový list potvrzen elektronicky, kdy z e-mailu je patrný zřejmý projev vůle odesílatele.
Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.
Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až úplným uhrazením celkové ceny díla.

II. Spolupůsobení objednatele a dodavatele

Objednatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu s dodavatelem, zejména že má právní subjektivitu, resp. je plně způsobilý k právním úkonům, a že má finanční prostředky k úhradě sjednané ceny díla. Objednatel je povinen na žádost dodavatele doložit údaje nezbytné k uzavření smlouvy (výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, osvědčení plátce DPH, apod.).

Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že členění a způsob otevírání pečlivě zkontroloval a tyto souhlasí. Všechna okna a dveře jsou ve smlouvě nakreslena z pohledu zevnitř ven.

Objednatel byl seznámen s ČSN 73 0540-2, která doporučuje ošetření okenních spár kompletním těsnícím systémem. Pokud tento není obsažen ve smlouvě, objednatel ho výslovně nepožadoval.

Objednatel se zavazuje před podpisem smlouvy o dílo informovat dodavatele o výskytu a druhu plynových spotřebičů v prostorech, do kterých má dodavatel dle požadavku objednatele dodat a namontovat stavební otvorové výplně. Neposkytne – li objednatel dodavateli tuto informaci nejpozději do jednoho (1) týdne od podpisu smlouvy, neodpovídá dodavatel za jakoukoli škodu, která objednateli vznikne z důvodu nesplnění limitů přívodu spalného vzduchu k plynovým spotřebičům nebo minimálního objemu místnosti dle aktuálního znění normy TPG 70401.

Objednatel byl seznámen s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla, která je stanovena metodou měřením nebo výpočtem na zkušebním vzorku okna. U menších rozměrů a jiného členění může být tato hodnota součinitele až o 0,3 W/m2K vyšší.
Norma ČSN 73 0540 – 2 umožňuje pro stanovení součinitele prostupu tepla oknem používat metodu měření i výpočtu. Výsledné hodnoty dle metody se mohou lišit až o 0,3 W/m2K.
Rozměry zboží dle smlouvy se určují změřením stavebních otvorů dodavatelem. Dodavatel provede zaměření stávajících stavebních otvorů na stavbě objednatele a přizpůsobí jim výrobní rozměry oken a dveří.
U rekonstrukcí se doporučuje zapustit rám okna za ostění 10 – 30 mm. Případné dohody mezi objednatelem a dodavatelem o dalších úpravách stavebních otvorů po zaměření musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma stranami. Objednatel je povinen umožnit dodavateli zaměření nejpozději do termínu určeného dodavatelem a poskytnout mu přitom přiměřenou součinnost. Objednatel je povinen pro zaměření stavebních otvorů vynést u každého stavebního otvoru (zejména u dveří) srovnávací výškovou úroveň (váhorys = 1000 mm nad úrovní čisté podlahy). Pokud objednatel dodavateli neumožní včas provést zaměření, není dodavatel dále vázán smluvním termínem dodání, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při odvozování výrobních rozměrů oken a dveří od naměřených rozměrů stavebních otvorů postupuje dodavatel samostatně. Je povinen přitom uvážit stav, kvalitu a výrobní tolerance stávajících stavebních otvorů, jakož i fyzikální jevy odehrávající se ve stavební konstrukci (dilatace). V případě, že dodavatel provedl chybně zaměření stavebních otvorů nebo chybně přizpůsobil rozměry výrobků stávajícím stavebním otvorům, provede dodavatel dle svého uvážení úpravu stavebních otvorů nebo úpravu rozměrů výrobků, a to výhradně na vlastní náklad.

V případě, že je součástí díla dle smlouvy dodávka a montáž vnitřních parapetů, může být světlá šíře parapetů po namontování až o 40 mm menší, nežli rozměr uvedený ve smlouvě o dílo z důvodu zapuštění parapetů pod rám okna.
Jestliže si objednatel provádí zaměření sám, ručí si za udané výrobní rozměry.
V případě, že dojde ke změně rámových rozměrů po podpisu smlouvy, na základě zaměření dodavatele, bude cena ve smlouvě překalkulována a tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

Objednatel pro dodavatele zajistí k řádnému provádění díla:
uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo, které je předmětem této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám; a bezplatný odběr elektrické energie a vody; a vstup pro dodavatele do míst k provádění díla.

Dodavatel je povinen, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu, dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla.
Je-li součástí smlouvy o dílo likvidace odpadů (jedná se pouze o odpad z původních elementů a z prováděných stavebních prací, které provádí dodavatel), tento odpad bude odvezen max. Do 10 dnů od dokončení díla.
Není-li součástí smlouvy o dílo likvidace odpadu, bude tento odpad ponechán v bezprostřední blízkosti stavby (objektu, místnosti).
Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů, která jsou nutná k provádění díla. Případné pokuty a penále hradí na své náklady.

Při provádění montáže předmětu díla je objednatel povinen poskytnout dodavateli přiměřenou součinnost, zejména pokud se jedná o zabezpečení příjezdu dopravních prostředků dodavatele, zabezpečení
přístupu pracovníků dodavatele do objektu objednatele. V případě, že není možné, aby dodavatel dopravil sám zboží dle smlouvy na místo stavby bez speciálních dopravních či manipulačních prostředků, je povinen objednatel toto přepravení zajistit na vlastní náklady.
Dodavatel zajistí, že jeho pracovníci budou při provádění montáže na stavbě objednatele dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy. Objednatel je povinen zabezpečit, aby při provádění montáže pracovníky dodavatele na stavbě objednatele nedošlo k ohrožení zdraví či života pracovníků dodavatele jinými vlivy.
Plnění díla je ukončeno předáním a převzetím namontovaného zboží objednateli dodavatelem. V případě, že z důvodů na straně objednatele není možné plnění díla zcela ukončit, je dodavatel oprávněn vyúčtovat celkovou cenu díla a žádat doplacení celé ceny dodávky tak, jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno.

a) V případě instalace prvků do nových staveb, kde zhotovitel neprovádí zednické zapravení, budou parotěsné folie nalepeny v interiéru na rám a budou tak připraveny pro dodatečné nalepení na ostění. Butilový lep pásek bude ošetřen krycí folií. Dodatečné nalepení provede objednatel vlastními prostředky před zhotovením interiérových zednických prací. Nalepení na ostění doporučujeme provést do 90 dní po instalaci oken.

b) V případě, že objednatel požaduje nalepení parotěsných a paropropustných zábran na zdivo, je povinen :
. vytvořit dokonale rovné ostění bez spár a perforací stavebního materiálu. Ostění vytvoří např. hladkým štukem, betonem, stavebním lepidlem, nebo nalepením extrudovaného polystyrenu před zahájením nástupu na montáž.
zhotovení zednického zapravení do 10-ti kalendářních dní po ukončení montáže oken.
V tomto případě bude v rozpočtu zakázky kromě parotěsných zábran i položka s cenou za materiál pro penetraci, speciální lepidla a práce a doprava s touto činností spojené. Objednatel provede doložení provedených zednických prací zasláním fotodokumentace do 10 dnů příslušnému obchodnímu zástupci e - mailem.

III. Předání a převzetí díla

Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé etapy převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle smlouvy se rozumí
stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem objednatele, které se uskuteční v místě provádění díla. Vykazuje-li dílo vady či nedodělky, které způsobem nebrání užívání díla k sjednanému nebo obvyklému účelu, nebo není-li dílo zcela zkompletováno (kliky, krytky, prasklá skla apod.), je objednatel povinen dílo nebo jeho část převzít a podepsat předávací protokol s tím, že v předávacím protokolu specifikuje zjištěné vady či nedodělky. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, dodavatel je povinen vady neprodleně odstranit, tzn., zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 4 týdnů od předání, není-li s objednatelem sjednáno jinak v předávacím protokole. O tuto dobu se prodlužuje termín pro uplatnění smluvní pokuty. Pokud vada či nedodělek není jednoznačně konkrétně specifikována v předávacím protokole, má se za to, že dílo bylo předáno bez takové vady či nedodělku. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, dodavateli vzniká nárok na úhradu konečné ceny díla okamžikem podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn až do odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti dodávky pozastavit platbu 5 % z celkové ceny díla. Pokud objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít v rozporu se smlouvou, je objednatel v prodlení s plněním svého závazku, přičemž dodavatel tuto skutečnost vyznačí do předávacího protokolu. Dodavatel je tímto okamžikem oprávněn vyúčtovat cenu díla nebo jeho části.

Pokud není dodavateli z důvodů na straně objednatele umožněno provést plnění díla ve sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu celé částky, tak jakoby plnění díla bylo zcela dokončeno. Tím se dodavatel nezbavuje povinnosti plnění díla dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Nový termín dokončení plnění díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran.

Po dobu zásahu vyšší moci a po dobu nezbytnou k odstranění těchto zásahů nebo vlivem klimatických podmínek, při nichž nelze spravedlivě po dodavateli požadovat provedení díla bez vad, které nastaly před zahájením provádění díla nebo v jeho průběhu, dodavatel není v prodlení s plněním díla. Termín dokončení a předání díla se posunuje o dobu tomuto odpovídající. O takové skutečnosti je dodavatel bezodkladně povinen objednatele informovat a sdělit mu předpokládaný termín splnění díla.

Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy budou průběžně zapisovány dodavatelem; ve smlouvě lze dohodnout vedení stavebního deníku, který povede dodavatel. Případné vzájemně dohodnuté odchylky od smluvních dodacích podmínek musí být provedeny písemnou formou.

IV. Odpovědnost za škody a náhrada škody

Odpovědnost za škody na díle se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci do okamžiku převzetí namontovaných prvků objednatelem nebo jím pověřenou osobou na stavbě objednatele. Objednatel přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem převzetí namontovaných prvků objednatelem, nebo jím pověřenou osobou na stavbě objednavatele (tj. dnem potvrzení dodacího listu podpisem objednatele).
Dodavatel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením smlouvy. Odpovědnost dodavatele se omezuje pouze na skutečnou prokázanou škodu.

S přihlédnutím k bodům 27 a 28 těchto VOP, se dle ustanovení §379 obchodního zákoníku jako předvídatelná úhrnná škoda, jež by mohla objednateli vzniknout zaviněním dodavatele, stanovuje ve výši maximálně 10% z celkové ceny díla bez DPH.
Objednatel bere na vědomí, že při demontážních pracích může dojít k poškození venkovní omítky, vnitřního okolí okna, jako je vnitřní dlažba, obklady a podobně, jejichž náhrada není součástí smlouvy. Začištěním se rozumí pouze oprava poškozeného ostění. Opravy původní nerovnosti staveb, omítek, začištění nejsou předmětem smlouvy o dílo, není-li uvedeno jinak.
Dodavatel je v souvislosti s dílem pojištěn z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho provozní činností.

V. Záruky

Dodavatel odpovídá za to, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím vztahujícím se k předmětu smlouvy platných v České republice v době uzavření smlouvy o dílo.
Dodavatel poskytuje objednateli záruku na správnou funkci dodaných výrobků 5 let ode dne dokončení plnění díla (tj. potvrzení dodacího listu podpisem objednatele) při dodržování návodu k údržbě, a to v případě, že součástí dodávky byla montáž dodavatelem. Záruční doba neběží po dobu prodlení objednatele s úhradou ceny díla vůči dodavateli. Celková záruční doba se tím nemění a činí 5 let od dokončení a předání díla. V
případě odběru výrobků bez montáže, se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. U zabudovaných výrobků (tj. např. žaluzie, síť proti hmyzu, rolety apod.), jejichž výrobcem poskytovaná záruční doba je kratší, poskytne dodavatel objednateli záruku v délce záruční doby garantované výrobcem, minimálně však 24 měsíců.

Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, ošetřováním či nedostatečnou údržbou díla, na poruchy způsobené znečištěním obvodového či vrchního kování, na samotné sedání křídla a na poruchy způsobené změnou statiky stavby.

Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby. Jestliže dodavatel za vadu díla odpovídá, je povinen ji na své náklady odstranit, a to do 30 dnů od jejího oznámení. Jde-li však o vady, které mohou způsobit škody na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je dodavatel povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých.

Oznámení o vadách musí být učiněno písemnou formou (e-mailem na adresu: info@urman.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu: Urman Professional s.r.o., obchodní kancelář - reklamační oddělení, Pražská 39 440 01 Dobroměřice a musí obsahovat adresu místa stavby, číslo smlouvy nebo dodacího listu, přesný popis závady, přesné určení pozice dle smlouvy o dílo, na které byla závada zjištěna a kontaktní údaje objednatele. Před zahájením záruční opravy musí být servisnímu technikovi dodavatele předložena odpovídající smlouva nebo dodací list.
Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce dodavatele nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez jeho vědomí a souhlasu (např. montáž slunečních žaluzií, sítí proti hmyzu apod.)
Cenovou kalkulaci mimo záručních servisních prací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od dodavatele před jejich objednávkou. Provedené mimo záruční opravy je objednatel povinen řádně uhradit.

VI. Platební podmínky a Sankce

Dodavatel je oprávněn požadovat od objednatele uhradit 70% ceny díla jako zálohu před zahájením provádění díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, posouvá se o dobu prodlení s úhradou zálohy, termín pro zahájení provádění díla a z toho vyplývající i termín pro dokončení a předání díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, delším než 7 dní ode dne podpisu smlouvy, předáním staveniště nebo v prodlení s plněním jakéhokoli jiného svého závazku, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedojde-li k uhrazení zálohy do 30 dnů od podpisu smlouvy, smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě automaticky pozbývá platnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány.

Dodavatel je povinen provést vyúčtování ceny za dílo nebo její části nebo event. svých dalších nároků dle smlouvy fakturou – řádným daňovým dokladem, který doručí objednateli.
Lhůta splatnosti zálohových faktur a faktur dodavatel se stanovuje v délce 7 dní od vystavení, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet dodavatele. Toto však neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby (např. nesprávný variabilní symbol nebo nesprávná částka). V tomto případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby ze strany dodavatele.
Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku objednatele splatným, okamžikem prodlení objednatele s úhradou jakékoli splátky.
V případě, že je dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smluvených termínů, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky (z nezabudovaných výrobků) za každý den prodlení, pokud není ve smlouvě o dílo sjednáno jinak, maximálně však do 10% z celkové ceny díla.

Při nedodržení termínu úhrady některé z plateb dle smlouvy je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení včetně jednorázového administrativního poplatku ve výši 500 Kč, pokud není ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.
Pokud dojde k marnému výjezdu montážní skupiny, reklamačního či servisního technika nebo zaměstnance dodavatele a jeho subdodavatelů na místo stavby zaviněním objednatele, bude objednateli dodavatelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu a prostoj.
V případě, že dílo není realizováno zaviněním objednatele, je objednatel povinen zaplatit dodavateli storno poplatek ve výši 10% smluvní ceny, Pokud dojde k ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu v době, kdy již bude zboží dodavatelem vyrobeno, objednatel je povinen uhradit výše uvedený storno poplatek a zároveň smluvní pokutu rovnající se uhrazené záloze, která tímto propadá ve prospěch dodavatele. V případě, že dodavateli nebyla ještě záloha uhrazena nebo pokud uhrazená propadnuvší záloha neodpovídá škodě způsobené objednatelem, budou náklady s výrobou vyčísleny a fakturovány objednateli dodavatelem v plné výši.
Dodavatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu, náhradu škody či storno poplatek vůči objednatelem uhrazené záloze.
V případě, že nedojde k oboustranné dohodě k plnění termínu montáže do 3 měsíců od data uhrazení zálohy nebo podpisu smlouvy, je objednatel povinen doplatit či zaplatit zakázku s odpočtem neprovedených prací. Objednatel je dále povinen převzít výrobky, nebude-li tak učiněno, bude objednateli účtováno skladovné dle platného ceníku.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu, s výjimkou právního nástupnictví.
Smluvní vztahy výslovně neupravené smlouvou, těmito VOP nebo Reklamačním řádem, se řídí obchodním zákoníkem v platném znění a předpisy souvisejícími. Dodavatel a objednatel – fyzická osoba nepodnikající, se výslovně dohodli, že jejich smluvní vztah založený smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v jeho platném znění, s výjimkami stanovenými v § 262 odst. 4 obch. zák.

Případné spory vzniklé ze smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, se strany zavazují řešit především smírně. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, dodavatel s objednatelem si sjednávají, že jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994. Sb., o rozhodčím řízení v platném znění, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha, jednací jazyk je čeština. Objednatel a dodavatel jmenují každý jednoho nezávislého rozhodce, třetí rozhodce bude jmenován Rozhodčím soudem. Rozhodčí nález bude konečný a vykonatelný. Tato rozhodčí doložka se neužije v případě, kdy objednatel je fyzická osoba v postavení spotřebitele dle § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

V případě, že nedojde k oboustranné dohodě k plnění termínu montáže do 2 měsíců od data uhrazení zálohy nebo podpisu smlouvy z důvodu Vyšší moci nebo nařízených opatření vládou ČR, je objednatel povinen doplatit či zaplatit zakázku s odpočtem neprovedených prací. Objednatel je dále povinen převzít výrobky, nebude-li tak učiněno, bude objednateli účtováno skladovné dle platného ceníku.

Objednatel výslovně souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o objednateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění smlouvy a pro obchodní účely s tím, že dodavatel je ve
stejném rozsahu oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje o objednateli společnostem náležejícím do shodného podnikatelského seskupení s dodavatelem a partnerům dodavatele, kteří budou zavázáni k řádnému nakládání s těmito údaji v souladu s právním řádem ČR.
Za písemné se považují právní úkony doručené doporučeně poštou nebo elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy u každého účastníka, není-li sjednána jiná adresa.

Pokud se kterékoli ujednání stran učiněné ve smlouvě či v těchto VOP stane neplatným, nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení smlouvy a VOP zůstávají plně platná a účinná a nebudou žádným způsobem dotčena, omezena nebo zneplatněna a smluvní strany nahradí taková neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními odpovídajícím účelu a ujednání ve smlouvě, která budou platná, účinná a vymahatelná a učiní tak bez zbytečného odkladu.
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto VOP a Reklamační řád, jehož součástí jsou Zásady a pokyny při užívání výrobků dodavatele. Tyto VOP a Reklamační řád jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele www.iwingroup.cz
Pro případ sporu se stanoví následující pořadí právní závaznosti jednotlivých částí smlouvy: (1) dodatek či změnový list, (2) specifikace díla - výpis zboží, (3) smlouva, (4) VOP a (5) Reklamační řád.

Objednatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s obsahem smlouvy ve znění všech jejích příloh, že s nimi souhlasí a bude dodržovat sjednané.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou stran pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

section-458826e

Okna a dveře
 

Plastová, dřevěná či hliníková okna a dveře.
Bezpečnostní vstupní dveře.

Více info

Stínící technika

Venkovní žaluzie, venkovní rolety, markýzy, pergoly, vnitřní žaluzie , sítě proti hmyzu

Více info

Vrata a brány  

Sekční vrata, posuvna vrata, posuvné brány, samonosné brány, dvoukřídlé brány

Více info

Pergoly
 

Pergoly, zimní zahrady, rámové zasklení, bezrámové zasklení
 

Více info

Velkoobchod
 

Velkoobchodní prodej stínící techniky společnosti CLIMAX
 
 

Více info

Servis
 

Záruční i pozáruční servis, servis a opravy, revize, výměny pohonů, přesklívání

Více info

Provozovna

  • Pražská 39

  • Dobroměřice

  • 440 01

Kontakty

  • +420 777 294 933

Napište nám

Otevírací doba

V období od 01.07.2024 do 12.07.2024
máme z důvodu dovolené
zavřeno.
Těšíme se na Vaši případnou návštěvu po tomto datu.

Urman Proffesional s.r.o.